Blog

Matematyka, jakiej potrzebuje informatyka w szkole.

Wykłady na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

W obserwowanej ewolucji systemów edukacji można dostrzec, iż podstawowe kształcenie w zakresie 3R (czytania, pisania i rachowania) jest obecnie poszerzane o kształcenie w zakresie myślenia komputacyjnego,
obejmującego rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metod, które mają swoje źródło w informatyce, takich jak: redukcja i dekompozycja złożonych problemów, tworzenie przybliżonych rozwiązań, gdy dokładne rozwiązanie nie jest możliwe, rekurencja, tworzenie reprezentacji i modelowanie danych, problemów i rozwiązań oraz stosowanie heurystyk. Taki jest m.in. cel proponowanych zmian w kształceniu informatycznym w polskich szkołach, którym mają być objęci wszyscy uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych. Ten ostatni cel trudno będzie osiągnąć bez współpracy między różnymi przedmiotami, a zwłaszcza bez udziału szkolnej matematyki.

W tym wystąpieniu została przedstawiona propozycja kierunków zmian w zakresie i sposobach nauczania matematyki w szkole, wiążących się z rozwojem metod i środków informatyki oraz technologii, które mają lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania w otaczającym ich świecie, zarówno na kolejnych etapach kształcenia, w życiu osobistym, jak i w przyszłym życiu zawodowym.